MUAMELAT
Muamelat
 
Ticaret Borsaların kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini düzenleyen mevzuat hükümleri Muamelat Müdürlüğüne, genel sekreter, üyeler ve borsanın organlarının sekreterya işlevlerini yerine getirme görevi vermiştir. Bu amaçla;
• Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, borsaya kayıt yaptırmak ve kaydını silmek isteyen firmaların işlemlerini gerçekleştirmek, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, Üyelerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri düzenlemek,
• Organ seçimlerinin organizasyonunu gerçekleştirmek, seçim sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
• Borsa organlarında alınan kararları yazmak ve organ kararlarının gereğini yapmak ve/veya yapılması amacıyla diğer servislere ve üyelere kararları iletmek,
• Personel özlük ve sicil dosyalarını saklamak, ayrıca personelin terfii, sicil, izin, emeklilik, ve ayrılma gibi özlük işlerini takip etmek,
• Borsaya gelen günlük evrakın ve Genel Sekreterliğin yazışmalarının kayıt ve sevk işlemlerini yerine getirmek. 
 
Muhasebe
 
Borsamızın mali ve idari faaliyetlerinin ve işlemlerinin sağlıklı, güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve TOBB bütçe ve muhasebe yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre muhasebe kayıtlarının tutulduğu, kayıtlı üyeler ile ilgili aidat tahsilatlarının yapıldığı, tescil işlemlerinden doğan stopaj ve fon tahsilatının ve takibinin yapıldığı servistir. Üyelerin mali ve vergi ile ilgili problemlerine çözüm üretmek amacıyla ilgili merciler nezdinde gereken temasların yürütülmesini sağlar.
Borsa binasının genel bakımı ,ısıtma, soğutma, su ve elektrik tesisatı ile ilgili gerek bakım gerekse onarım işlerinin yapılmasını yürütür.